Follow Us:

Far far away, behind the word moun tains, far from the countries Consonantia, there live the blind texts.

759 Pinewood Avenue

Marquette, Michigan

info@domain.com

Online Support

906-624-2565

Mon-Fri 8am-5pm

Get Subscribed!

Nedlastbar versjon

Klubbens vedtekter
V E D T E K T E R  F O R  R A N A  S P O R T S D Y K K E R E
Postboks 60 – 8613 SELFORS
Stiftet 1. januar 1967

§ 1 – FORMÅL
Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er ved samarbeide og kameratskap å fremme sikker utøvelse av dykkesporten.

§ 2 – MEDLEMSKAP
Enhver som lover å overholde klubbens lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. Medlemskapet gjelder til det sies opp skriftlig.

§ 3 – KONTINGENT
Medlemmer i klubben betaler hvert år kontingent senest 14. dager etter mottagelsen av innbetalingskrav. Må kontingenten purres, kan det tillegges purregebyr.
Kontingentens størrelse for fullt medlemskap, familiemedlemskap, juniormedlemskap og støttemedlemskap fastsettes hvert år av årsmøtet. Ved innmelding etter 1. august betales halv kontingent for inneværende år.
Styret har anledning til å redusere eller frafalle kontingenten ved sykdom, arbeidsledighet, militærtjeneste eller andre forhold som tilsier dette, etter skriftlig henvendelse fra ett medlem. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av klubben. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 4 – STEMMERETT For å ha stemmerett på årsmøte/ekstraordinært årsmøte må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned og ikke skylde klubben kontingent. Støttemedlemmer har uansett ikke stemmerett.
Stemmerett kan ikke utøves ved fullmakt eller forhåndsstemme.

§ 5 – ÅRSMØTE
Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen medio februar måned.
årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel direkte til medlemmene.
Forslag eller saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret ihende senest 2 uker før
årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Bare de
saker som er nevnt i innkallelsen og som fremgår av den fullstendige sakslisten kan behandles på
årsmøtet.
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne innkallelse og saksliste.
2. Velge møteleder, protokollfører, samt to representanter til å undertegne protokollen.
3. Kontrollere antall stemmeberettigede medlemmer som er møtt frem.
4. Behandle årsberetning.
5. Behandle revidert regnskap.
6. Fastsette kontingent etter forslag fra styret.
7. Fastsette budsjett etter forslag fra styret.
8. Behandle innkomne forslag og saker.
9. Velge følgende tillitspersoner:
Styre, bestående av:
Leder, nestleder/sikkerhetsansvarlig, sekretær, kasserer, styremedlem med turansvar,
styremedlem med materialforvalteransvar, varamedlem og eventuelt andre medlemmer.
Revisor til å revidere regnskapet.
Ett medlem til valgkomiteen jfr. § 7.
10. Godkjenne protokoll.
Stemmegivning på årsmøtet:
Årsmøtevedtak fattes med alminnelig flertall. Til vedtektsendringer, som bare kan vedtas på
ordinært årsmøte, kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Stemmerett kan ikke utøves ved
fullmakt eller forhåndsstemme jfr. § 4.
Valgregler på årsmøtet:
Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til ting
eller møte i overordnede organisasjonsledd. Alle valg bør gjennomføres skriftlig hvis det foreligger
mer enn ett forslag til kandidat. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt. Skriftelig
valg gjennomføres dersom en eller flere av de stemmeberettigede krever dette.
Leder og sekretær velges for to år ad gangen på oddetall år. Nestleder og kasserer velger for to år på partall år. Øvrige styremedlem og varamedlem velges for ett år.
Minst halve styret skal være aktive sportsdykkere. Revisor velges hvert år.
Medlemmene i valgkomitéen på to medlemmer samt ett varamedlem til valgkomitéen velges for et år ad gangen. Det er ønskelig at en fra den gamle valgkomiteen blir gjenvalgt, slik at kontinuiteten sikres. Forslag på ny valgkomité legges frem av styret.
Når en kandidat ikke oppnår flertall etter stemmegivning (dvs. mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas omvalg mellom de kandidater som i denne omgang eventuelt har stemmelikhet, før omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer gjennomføres. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 6 – EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles som beskrevet for ordinært årsmøte når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter og som fremgår av innkallingen.

§ 7 – REGNSKAP OG REVISJON
Regnskapsåret følger kalenderåret. Det skal føres de for regnskapet nødvendige bøker og medlemsregister. Klubbens midler settes inn på konto i bank.
Klubbens regnskap skal revideres av den revisor som årsmøtet har valgt. Han/hun skal gjennomgå regnskapene ved årsoppgjør, samt kontrollere kassebeholdning og om klubbens eiendeler og verdipapirer er tilstede. Enhver revisjon føres inn i revisjonsprotokollen med nødvendige merknader. Styret skal varsles om eventuelle uriktigheter som videreformidler disse til årsmøtet.

§ 8 – STYRET
Klubben ledes av et styre bestående av 6 eller flere medlemmer. Styret velges av årsmøtet og består av: leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem med turansvar og styremedlem med materialforvalteransvar samt ett varamedlem. Styret kan ha flere medlemmer dersom årsmøtet bestemmer dette.
Styret skal:
 Iverksette årsmøtet og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser og ivareta klubbens interesser og økonomi på best mulig måte.
 Forestå den daglige ledelse og representere klubben utad, samt i de utvalg og organer den er tilsluttet.
 Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse organer.
 Etter evne søke å løse klubbens oppgaver jfr. § 1, gjennom tilrettelegging for et høyt aktivitetsnivå i klubben.
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Et styremøte er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Varamedlem har møteplikt til alle møter styret avholder, men har kun stemmerett når styret ikke er fulltallig. Alle vedtak i styret fattes med et flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. Det føres protokoll over styrets møter.

§ 9 – STYRETS ARBEID
LEDER har den daglige ledelse av klubben. Vedkommende skal innkalle til styremøter, lede styrets forhandlinger og klubbens møter og sørge for at styret samarbeider og fordeler arbeidet seg imellom.
NESTLEDER fungerer som leder under dennes fravær og skal ellers bistå det resterende styret i deres arbeide for klubben.
SEKRETÆR skal føre møteprotokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Vedkommende skal i samråd med styret skrive klubbens korrespondanse, og dessuten være lagets arkivar.
KASSERER skal føre klubbens regnskap og medlemsregister samt forestå betaling av regninger og utbetalinger innen grenser som fastsettes av styret.
STYREMEDLEM MED TURANSVAR har ansvar for opplegg og gjennomføring av arrangementer og turer.
STYREMEDLEM MED MATERIALFORVALTERANSVAR har ansvar for klubbens eiendeler og skal føre oppdaterte lister over dette med nødvendige spesifikasjoner påført, samt forestå tilsyn og påse at service/vedlikehold blir gjennomført når det er påkrevet.

§ 10 – UTELUKKING FRA TILLITSVERV
Styret i Rana Sportsdykkere kan fatte midlertidig vedtak om å utelukke en tillitsvalgt fra sitt verv dersom vedkommende ikke følger Rana Sportsdykkeres vedtekter eller vedtak, eller på annen måte foretar seg noe som skader medlemmenes eller klubbens anseelse. Før styrets behandling har vedkommende rett til å forklare seg muntlig og/eller skriftlig.
Styrets beslutning kan ankes til klubbens Årsmøte. En eventuell anke har ikke oppsettende virkning

§ 11 – EKSKLUSJON
Medlemmer som ikke følger Rana Sportsdykkeres vedtekter eller vedtak, eller på annen måte foretar seg noe som skader andre medlemmer eller klubbens anseelse, kan eksluderes fra medlemskapet etter vedtak i styret.
Vedtak om eksklusjon skal umiddelbart gjøres skriftlig kjent for vedkommende, som innen 1 måned kan anke styrets beslutning til klubbens Årsmøte. Vedkommende gis rett til å uttale seg muntlig og/eller skriftlig om styrets beslutning, tilsvarende å møte under eventuell behandling av Årsmøtet.
Eventuelle anker har ikke oppsettende virkning.

§ 12 – OPPLØSNING
Vedtak om oppløsning av klubben kan bare fattes på ordinært årsmøte og skal være enstemmig blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene. Hvis enstemmighet ikke oppnås, må ekstraordinært årsmøte innkalles og vedtak fattes med minst 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene.
Sammenslutning med andre dykkeklubber anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til disse fattes etter reglene i § 5.
I tilfelle oppløsning bestemmer årsmøtet som gjør det endelige vedtaket disponeringen av klubbens midler. Midlene må bare brukes til idrettslige formål.

Mo i Rana 16. februar 2002
Sist revidert 10. april 2012